Struktury počítačových systémů

Předmět je úvodem do oblasti základních hardwarových struktur výpočetních prostředků, jejich návrhu a architektury. Podává přehled o technických prostředcích klasických počítačů i specializovaných prostředků pro digitální a logické řízení. Dává náhled na paralelním zpracování dat uvnitř počítače.
Ze cvičení získávají studenti body podle úspěšnosti vyřešení individuálních zadaných úloh. Úlohy se řeší na FPGA vývojových deskách Altera DE2, které používá v podobných kurzech řada předních světových univerzit.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B35SPS \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B35SPS

Kód
AD0B35SPS
Semestr
zimní
Forma studia
kombinované
Rozsah
21+6L
Kapacita
10
Obsazeno
4
Počet kreditů
6
Zakončení
zápočet a zkouška
Jazyk výuky
čeština
Vyučující
Přednášející
Poznámka
Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6lStránky předmětu:https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5
Obsah přednášek

1. O struktuře počítačových systémů. Binární kódy. Logická funkce - její vlastnosti a realizace. Logické výrazy versus logická hradla. Logická krychle a sestavení logické funkce z Karnaughovy mapy
2. Booleovská algebra. De Morganův teorém. Problém SAT a BDD pro logické funkce. Základní kombinační obvody a jejich návrh. Dekompozice, Shanonnova dekompozice. Skupinová minimalizace.
3. Sekvenční obvody, úrovňové a řízené hodinovým signálem. Primitiva pro klopné obvody. Synchronní a asynchronní vstupy sekvenčních obvodů. Jednoduché sekvenční obvody: Posuvné registry. registry a asynchronní čítače.
4. Synchronní čítače a problémy se souběhem paralelních operací v logických obvodech. Hazardy kombinačních obvodů. Metastabilita sekvenčních obvodů. Hazardy synchronních obvodů a jejich odstranění. Příklady základních synchronních obvodů. Návrh vícestupňového synchronního obvodu s ripple-carry a s carry-ahead. Zrychlené přenosy.
5. VHDL jazyk pro popis obvodů, základní konstrukce, vícehodnotová logika. Popisy základních kombinačních obvodů ve VHDL. Skládání obvodů z komponent.
6. Popisy sekvenčních obvodů ve VHDL. Signály a atributy VHDL. Popisy čítačů a posuvných registrů. Příkazy jazyka VHDL pro simulaci. Testování a odlaďování obvodů pomocí -testbench- návrhů.
7. Automaty a jejich návrh. Automat ve VHDL a jeho testování. Balíčky jazyka VHDL.
8. Řadiče jako speciální automaty a řídicí jednotky procesorů. Násobení frekvencí fázovým závěsem. Paměti a jejich řešení.
9. Datová cesta. Struktura obecného procesoru, Příklad tvorby 1bitového procesoru a jeho testování. Návrh periférií pro procesor a jejich připojení.
10. Struktura procesoru NIOS, jeho základní architektury a programování v jazyce C. Modifikace procesorového systému NIOS v SOPC (Systems On Programmable Chips) Builder, paměti, stránkování.
11. Různé pokročilé struktury počítačových systémů a jejich tvorba v SOPC, sběrnice. sdílení periférií, paměť cashe, přerušení. DMA přenos.
12. Praktický -interfacing- nezbytný pro připojení signálů k logickým obvodům. Přizpůsobení vedení a různých typů zátěží. Převody mezi napěťovými úrovněmi. Řešení napájení a ochran. Galvanická izolace.
13. Technologie obvodů pro FPGA a ASIC. Zpětnovazební posuvné registry používané jako hardwarové akcelerátory v procesorových systémech.
14. Struktury průmyslových počítačů, programovatelných automatů PLC, a jejich odlišnosti od klasických počítačů.

Náplň cvičení

1. Organizace cvičení, bezpečnost práce, rozdělení do skupin (po 2 studentech), předvedení a vyzkoušení si práce s deskou Altera DE2.
2. Zadání projektu č.1 V první polovině hodiny ukázka práce ve vývojovém prostředí Quartus II - vytvoření projektu a jednoduchého logického obvodu, přiřazení výstupů, kompilace a naprogramování desky. V druhé půlce hodiny pak samostatná práce - vytvoření jednoduchých hradel.
3. V první polovině hodiny vytvoření majáku EA ukázaného na 1. přednášce pomocí knihovny, simulace obvodu a připojení posuvného registru. V druhé půlce hodiny samostatná práce na úloze 1.
4. Samostatná práce na projektu č. 1, předvedení a odevzdání 1
5. Zadání projektu č.2. Samostatná práce na projektu č.2, přip. i 1.
6. Samostatná práce na projektu č.2, přip. 1, předvedení a odevzdání projektu č. 2, přip. i 1
7. Zadání projektu č.3 ve VHDL. Samostatná práce na projektu č.3.
8. Samostatná práce na projektu č.3, předvedení a odevzdání projektu č.3.
9. Zadání projektu č.4 a 5 - Samostatná práce na projektech.
10. Samostatná práce na projektech.
11. Samostatná práce na projektech.
12. Samostatná práce na projektech.
13. Samostatná práce na projektech, udělování zápočtů.